Μέτρο 13 – Εξισωτική Αποζημίωση: Ταυτόχρονη υποβολή με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Μέτρο 13 – Εξισωτική Αποζημίωση: Ταυτόχρονη υποβολή με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί το Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014−2020.

Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Το Μέτρο 13 αποτελείται από τα εξής υπομέτρα:

13.1: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Το υποµέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές.

13.2: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών

α) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς σύμφωνα με τη νέα οριοθέτηση.

β) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που εντάσσονταν στο Υποµέτρο 13.2 πριν τη νέα οριοθέτηση.

13.3: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών

Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς, παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές µετά τη νέα οριοθέτηση.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης, το οποίο µετά τα 200 στρ. µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 200 στρ.: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
  • Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 250 στρ.: χορηγείται 80% της ενίσχυσης
  • Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ.: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
  • Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 300 στρ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

Το ανώτατο όριο των επιλέξιµων εκταρίων για την καταβολή ενίσχυσης ορίζεται ανά υποµέτρο.

Μαζί με την ΕΑΕ 2019

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
  • Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.

Η υποβολή των δικαιολογητικών δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.