πασιφαη

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε

Η ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε με την ιδιότητα της ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας  στα  πλαίσια  των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 – 2022, προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τo Έργο της Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο της δράσης Biv -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργα της Προμήθειας Εξοπλισμού Ελαιοτριβείου και Φίλτρου Πλακών στο πλαίσιο της Δράσης Δiv
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργο ”Σύμβουλος Διαχείρισης”
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργα της Παροχής Υπηρεσιών

Πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των προσκλήσεων έχουν αναρτηθεί στο site της ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε. εδώ