Σήμα επισκέψιμου οινοποιείου: Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο 150 ευρώ

Σήμα επισκέψιμου οινοποιείου: Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο 150 ευρώ

Μία οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως οινοτουριστική και εφοδιάζεται με «Σήμα επισκέψιμου οινοποιείου», εφόσον παρέχει υπηρεσίες υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.

Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού  του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.

Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.)

Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Δήλωση στην οποία αναγράφονται:
i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών.

β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης

γ) Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας / εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 €. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.

Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

Η χορήγηση του σήματος γίνεται εντός 28 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών.

Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY OPEN TO THE PUBLIC):

Ανανέωση και αλλαγές

Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης, και πληρωμή παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την οινοτουριστική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου σήματος και πληρωμή παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.