Σύμβαση μίσθωσης έργου με γεωπόνο ελεύθερο επαγγελματία από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμβαση μίσθωσης έργου με γεωπόνο ελεύθερο επαγγελματία από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στα Χανιά,  ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο/η επαγγελματία ενός Γεωπόνου ΠΕ – Φυτικής παραγωγής, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έρευνα-μελέτη για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών φυτών στην Κρήτη».

Αντικείμενα έργου:

A. Εγκατάσταση μητρικής φυτείας ρίγανης.

 • Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στάγδην άρδευσης.
 • Μεταφύτευση έρριζων μοσχευμάτων.
 • Έλεγχος – καταπολέμηση ζιζανίων με χημικές και μηχανικές μεθόδους.

Η ανωτέρω εργασία (Α) με κόστος 872,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 20/11/2018.

Β. Αξιολόγηση φαινοτυπικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών.

 • Καταγραφή φαινοτυπικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών μητρικών φυτών ρίγανης.
 • Καταγραφή φαινοτυπικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών αυτοφυών φυτών φυτών ρίγανης σε τρεις επιλεγμένες τοποθεσίες του νομού Χανίων.

Η ανωτέρω εργασία (Β) με κόστος 1.524,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 20/8/2019.

Γ. Διατήρηση μητρικής φυτείας και ελεγχόμενη διάθεση πιστοποιημένου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ρίγανης σε φυτωριούχους και καλλιεργητές.

Η ανωτέρω εργασία (Γ) με κόστος 492,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 20/11/2019.

Απαιτούμενα προσόντα:

Ο/Η ανάδοχος απαιτείται να έχει:

 • Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας-Φυτικής Παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εργασιακή εμπειρία 9 μηνών (κατά προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου).

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός: Λεωφόρος Καραμανλή 167, Αγροκήπιο Χανίων Τ.Κ.: 73134

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. τηλ. 2810-302308