εργασια

Θέση εργασίας για Γεωπόνο ΤΕ

Το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄ ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Πτυχιούχο Γεωπονίας ΤΕ, ελεύθερο επαγγελματία, την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «‘EVALUATING BACTROCERA OLEAE SUSCEPTIBILITY
TO TEST PRODUCTS»

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπονίας (ΤΕ)
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Εμπειρία και δημοσιεύσεις σε εντομολογικά θέματα θα συνεκτιμηθεί και ειδικότερα εμπειρία σε εκτροφή εχθρών καλλιεργειών και σε εκτέλεση τοξικολογικών βιοδοκιμών.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα αξιολογηθούν, χωρίς όμως να αποτελούν απαραίτητο προσόν.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «EVALUATING BACTROCERA OLEAE SUSCEPTIBILITY TO TEST PRODUCTS», θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της και η απασχόληση του Πτυχιούχου Γεωπονίας (ΤΕ) θα αφορά τη συλλογή ελαιόκαρπου προσβεβλημένου από το είδος Bactrοcera oleae (κ. δάκος της ελιάς), την ανάπτυξη εντόμων του είδους Bactrοcera
oleae, τη διενέργεια τοξικολογικών βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία Bayer Hellas, όπως και η μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους μέχρι 5.400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και άλλων κρατήσεων, θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με τον ως άνω τίτλο που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Bayer Hellas. Σε περίπτωση που μέρος του έργου δεν εκτελεστεί, δεν θα καταβληθεί από τον φορέα αναλογικά το αντίστοιχο ποσό Η πληρωμή θα γίνεται με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ελεύθερου επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου ρα Εμμανουήλ Ροδιτάκη, τηλ. 2810-302309.