Θέση εργασίας στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Θέση εργασίας στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο/η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο AEI Παιδαγωγικής Σχολής ή Σχολής σχετικής με το Περιβάλλον
 • Επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ετών
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με παιδιά ηλικίας 6-11 και 12-15 ετών
 • Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MSOFFICE
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αθήνας

Επιθυμητά προσόντα

 • Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες
 • Κατάρτιση στην Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
 • Εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ornithologiki.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» έως τις 13 Μαρτίου 2019.