Υποχρεωτική η δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους

Υποχρεωτική η δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους

Όλοι οι παραγωγοί οίνου, μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31
Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους.

Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι μηδενικά.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης -εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των 20 hl.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στην
ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ από την 1η Αυγούστου και έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται ανά αποθήκη.

Τα πρόστιμα

Στις περιπτώσεις μη υποβολής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των υποχρεωτικών δηλώσεων αποθεμάτων επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.

  • περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο. (Πίνακας 1)
  • περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο. (Πίνακας 2)