Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα: Πότε υποβάλλεται Αίτημα Αναθεώρησης

Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα: Πότε υποβάλλεται Αίτημα Αναθεώρησης

Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα χορηγούνται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε γεωργούς νεαρής ηλικίας καθώς και σε Νεοεισερχόμενους γεωργούς κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παραπάνω παραγωγοί οι οποίοι είχαν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα αλλά το αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν αρνητικό έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναθεώρησης η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

  • Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας
  • Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών

Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ.