Χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο Αγροτουρισμός περιλαμβάνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, οι προκηρύξεις του οποίου αναμένονται να δημοσιευθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο νέος Αναπτυξιακός – στον οποίον εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων – προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης στον τομέα του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης καθορίζεται από το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1 εκατ. €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των  100.000 €,
 • για συνεταιρισμούς Κοιν,Σ.Επ, Ομάδες Παραγωγών κ.λπ., στο ποσό των  50.000 €.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων:

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ,
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων,
 • η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • η αγορά επίπλων και σκευών εφόσον αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 • τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Επίσης μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις και οι παρακάτω δαπάνες:

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (ένταση ενίσχυσης έως 55%),
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση  (ένταση ενίσχυσης έως 70%),
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 • Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία (ένταση ενίσχυσης έως 75%).

Ποσό ενίσχυσης

Η ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης δικαιούχου και την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα σε σχέση με τα ποσοστά ενίσχυσης που ίσχυαν στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, κυμαίνονται από 15% έως και 70% και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις προϋποθέσεις ένταξης της δική σας επένδυσης καλέστε μας στα τηλ. 210-8223059, 211-2158960 ή στα email:  ae@a-athlos.gr και info@ellinikigeorgia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο