μεταποιηση-αγροτικος-τομεας1

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιοχές εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19) που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων έρχεται να χρηματοδοτήσει η Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η εισαγωγή καινοτομίας και η χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και φυσικά η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η δράση 4.2.1 χρηματοδοτεί το 50% του συνολικού προϋπολογισμού και αφορά επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στους παρακάτω κλάδους:

 • Κρέας – Πουλερικά – Κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία
 • Μελισσοκομία
 • Σαλιγκαροτροφία
 • Διάφορα Ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Ακρόδρυα
 • Ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας. Επίσης, επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Ποσό ενίσχυσης

Χρηματοδότηση του 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού η οποία μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία ενώ είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής. Επιπλέον χρηματοδότηση σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων οργανώσεων παραγωγών (70%).

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης, εκσυγχρονισμού, μετεγκατάστασης ή συγχωνεύσεις μονάδων.

 1. Από την αγορά ακίνητης περιουσίας και την κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών έως τον πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό τους για τη λειτουργία της μονάδας.
 2. Tην αντικατάσταση παλιού εξοπλισμού αλλά και την επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας.
 3. Ο εξοπλισμός, για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων.
 4. H αγορά καινούριων οχημάτων.
 5. H απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι.
 6. H απόκτηση αδειών, εμπορικών σημάτων και δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς κλπ
 7. Αμοιβές συμβούλων και ειδικών για δαπάνες που αφορούν την ανάθεση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός επένδυσης 

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός του έργου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100.000 ευρώ – 599.999 ευρώ

Ποια επενδυτικά έργα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες ένταξης

Υψηλή βαθμολογία που ερμηνεύεται σε περισσότερες πιθανότητες ένταξης θα λάβουν οι παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων:

 • Επεξεργασίας βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης.
 • Επιχειρήσεις που θα προβούν σε δαπάνες σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS).
 • Επιχειρήσεις που θα προβούν σε δαπάνες σχετικές με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.
 • Επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε έργα χρήσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Επιχειρήσεις που θα προβούν σε δαπάνες στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ή θα διατηρήσουν το υφιστάμενο προσωπικό.

Υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της βαθμολογίας έχει η δυνατότητα του επενδυτή διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Θετικό ρόλο στην αξιολόγηση θα παίξει εαν τα κεφάλαια προέρχονται από το εξωτερικό.

Στην περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων βαθμολογείται επίσης η εξωστρέφεια της επιχείρησης, και συγκεκριμένα το ποσοστό των πωλήσεων στο εξωτερικό.Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων: 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00Η περίοδος των αιτήσεων έχει ξεκινήσει. Γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ σε συνεργασία με οικονομολόγους της OPUS Α.Ε. αναλαμβάνουν την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης της επένδυσης καθώς και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλ: 211 2158960, 210 6437780 ή emails: info@ellinikigeorgia.gr, gmanager@opus.gr