Χρηματοδότηση σε ποσοστό 70% για την απόκτηση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και αυτοματισμού

Χρηματοδότηση σε ποσοστό 70% για την απόκτηση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και αυτοματισμού

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την απόκτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, παρέχει νέα Δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ενισχύονται σε ποσοστό 70% επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000€ έως 60.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε :

 1. Επενδύσεις όπως :
  – Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
  – Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)
  – Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)
  – Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας
  – Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
 2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναμένεται να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως 24/09/2020 ώρα 15:00.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη Δράση αλλά και για άλλα επιδοτούμενα προγράμματα στο email: info@ellinikigeorgia.gr